စည္းကမ္းခ်က္

Member ၀င္ျခင္း။
၁) Member တစ္ဦးအေနႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားျပားစြာ ရိွလင့္ကစား စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လံုး၀မျပဳရပါ။
၂) အျခား Member မ်ားအား မသင့္ေတာ္ေသာ စာမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားျဖင့္ ပို႔လႊင့္ေရးသားျခင္းမျပဳရ။

ဓါတ္ပံုမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း။
၁) မိမိထည့္သြင္းေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ (သို႔မဟုတ္) သူတစ္ပါးပိုင္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား မျဖစ္ရပါ
၂) မိမိထည့္သြင္းေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ သူတပါးအျမင္တြင္ မသင့္ေတာ္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား မျဖစ္ရပါ။
၃) မိမိထည့္သြင္းေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏုိးေဆာ္ေသာ (porno graphy) မ်ဳိးမျဖစ္ရပါ။
၄) မိမိထည့္သြင္းေသာ ဓါတ္ပံုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ိဳးမျဖစ္ရပါ။

ဗီဒီယိုမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း။
ဗီဒီယို မ်ားအားထည့္သြင္းသည့္အခါ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို သတိျပဳရပါမည္။
၁) မိမိထည့္သြင္းေသာ ဗီဒီယိုသည္ သူတပါးအား စိတ္နစ္နာေစေသာ ဗီဒီယို မျဖစ္ရ။
၂) မိမိထည့္သြင္းေသာ ဗီဒီယိုသည္ အျပာကား (Porn video) မ်ားမျဖစ္ရပါ။


ေတးသီခ်င္းမ်ား။
၁) မိမိထည့္သြင္းေသာ ေတးသီခ်င္းသည္ သူတပါး၏ privacy အားထိခိုက္ေစေသာ ေတးမ်ားမျဖစ္ရပါ။
၂) မိမိထည့္သြင္းေသာ ေတးသီခ်င္းသည္ သူတပါးအတြက္ နား၀င္ခ်ဳိေစေသာ ေတးမ်ား ျဖစ္ရမည္။


မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ မီဒီယာ မ်ားအား member ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ မလိုဘဲ ဦးစီမႈးမ်ားက အခ်ိန္မေရြး ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရိွသည္။